BAZA LEGISLATIVĂ ȘI NORMATIVE

 •  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor – republicată;
 • ORDIN nr. 91 din 25 octombrie 1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr.50/1991;
 • Legea nr. 286/6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și a urbanismului;
 • Legea nr. 18/29 iulie1991 privind fondul funciar – republicată;
 • Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară – republicată;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii – republicată;
 • Legea nr. 114/1996 Legea Locuinţei – republicată;
 • Legea nr. 247/2005 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 • Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru o cauză de utilitate publică;
 • LEGE nr. 528/25 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum şi a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
 • Legea nr. 82/1998 privind aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice – republicată;
 • Legea nr. 96/1995 privind aprobarea O.G. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice;
 • Legea nr. 107/1996 Legea Apelor;
 • HGR nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism – republicată;
 • Codul Civil
 • LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
 • Ordin nr. 44/1998 Norme privind protecția mediului ca urmare a impactului drum – mediu înconjurător;
 • Hotărârea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică
 • Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
 • Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014
 • ORDIN nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei Modificat prin Ordinul 251/16.03.2012
 • Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM–007–2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 21/N din 10 aprilie 2000;
 • Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului urbanistic zonal, indicativ GM–010–2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000;
 • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;
 • Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010;
 • Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2012, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 189 din 12 februarie 2013; – Prevederile Codului Civil – capitolul III, sectiunea 1 – limite legale.
 • Ordinul MMP nr. 135 / 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului, modificata sicompletata cu O.U.G. nr. 75 / 2018 Legea nr.458 / 2002 privind calitatea apei potabile (modificata si republicata 2012)
 • Legea nr.137 / 1995 Legea Protectiei Mediului, modificata si completata prin Legea nr.265/2006 si Legea nr. 226/2013
 • Legea nr. 292 / 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
 • Normativul P118/99
 • Legea nr. 107/1996 Legea Apelor, modificata si completata prin Legea nr. 310/2004 si OUG 3/2010
 • Ordinul M.A.P.M. nr.462/1993 privind normele metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;
 • Ordinul M.A.P.M. nr.592/2002 privind aprobarea normativului de stabilire a valorilor limita si de prag a unor poluanti in aerul inconjurator;
 • Ordinul 95 / 2005 Privind stabilirea ceriteriilor de acceptare a deseurilor la depozitare Lista Nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit deseuri
 • Legea nr. 211 / 2011 republicare Privind regimul deseurilor; H G 856/2002 actualizata Privindevidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei deseuri inclusiv deseuri periculoase
 • Ordinul M.A.P.P.M. nr.756 / 1997 actualizata pentru aprobarea reglementarilor privind evaluarea poluarii mediului;
 • H.G. 352/2005 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si in statiile de epurare;
 • OUG 57/2007 Privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
 • HG 1284/2007 actualizata Privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei Natura 2000
 • STAS 12574/1987 Aerul din zonele protejate. Conditii de calitate ;
 • STAS 10009/1988 Acustica in constructii-limite admisibile ale nivelului de zgomot.
 • STAS 2965/85
 • Normele specifice de protecţia muncii pentru activitatea intreprinderilor de construcţii-montaj B.C. vol. I/1795;
 • Art. 10 din Legea 375/2005;
 • Legea 10/1995 privind calitatea in constructii din Ordinul MLPAT Nr. 77/N/1996.

Doriți o ofertă personalizată?

Menu